Η θεραπευτική προσέγγιση η οποία ακολουθώ είναι εστιασμένη στη συστημική προσέγγιση SANE System Attachment Narrative Encephalon ® που εμπλουτίζει τη συστημική ψυχοθεραπεία με τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, τις βασικές παραδοχές της αφηγηματικής ψυχολογίας, καθώς και με τα συναφή ευρήματα από τον τομέα των νευροεπιστημών για τον εγκέφαλο. Λόγω σπουδών σε διαφορετικούς τομείς τη ψυχολογίας αντλώ επιρροές και από άλλες προσεγγίσεις όπως

  • Σωματοκεντρική & Τραυματοθεραπεία: Δίνει μεγάλη σημασία στο σώμα και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, και στο πώς τα συναισθήματα και οι εμπειρίες βιώνονται μέσα από την σωματική οδό. Κεντρικό κομμάτι αυτής της προσέγγισης είναι η χρήση του σώματος ως αναφορά για την επεξεργασία συναισθημάτων και αισθήσεων με εργαλεία όπως ο διαλογισμός, και η νοερή απεικόνιση που βοηθούν στον να ασκηθεί ο εγκέφαλος στη χαλάρωση του κεντρικού νευρικού συστήματος.
  • Υπαρξιακή: Χαρακτηρίζεται από την πεποίθηση ότι η εσωτερικές συγκρούσεις του ατόμου οφείλονται στην αντιπαράθεση του  με τα δεδομένα της ύπαρξης του όπως, ο θάνατος, η ελευθερίας και η υπαρξιακή απομόνωση. Αυτά τα δεδομένα, συνθέτουν το πλαίσιο στο οποίο ο θεραπευτής αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ενός ατόμου προκειμένου να αναπτύξει μια μέθοδο θεραπείας. Άποψη της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας είναι ότι η ζωή έχει νόημα κάτω από όλες τις συνθήκες.
  • Νευροψυχολογική: Στηρίζεται στη γνώση που έχουμε σχετικά με τον ρόλο της εγκεφαλικής δραστηριότητας στην ψυχολογία του ανθρώπου. Στόχος είναι η χρήση αυτής της γνώσης για την εύρεση στρατηγικών που βοηθούν τον άνθρωπο να δημιουργεί θετικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης και δράσης που, με τη σειρά τους, θα έχουν θετικές επιρροές και σε νευρολογικό / εγκεφαλικό επίπεδο.
  • Γνωστική Συμπεριφορική: Χρησιμοποιεί διάφορα επιστημονικά εργαλεία με στόχο τον εντοπισμό και την κατανόηση πεποιθήσεων που δυσχεραίνουν τη λειτουργικότητα του ατόμου και την εκμάθηση στρατηγικών ώστε να επιτευχθεί θετική αλλαγή σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο, όταν αυτό είναι θεμιτό.