Πότε χρειάζεται να αναζητήσω ψυχοθεραπευτική βοήθεια;

Κάθε άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε μια δύσκολη και επίπονη περίοδο στη ζωή του. H μετανάστευση σε άλλη χώρα, μια απώλεια σε οποιαδήποτε μορφή, το έντονο άγχος της δουλείας, μια δύσκολη σχέση, ένας χωρισμός, η εμπειρία του να γίνεται κάποιος γονιός για πρώτη φορά, η αναζήτηση εργασίας ή ακόμη και μόνο το αίσθημα κακής διάθεσης και άγχους χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο για κάποιον να αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια από κάποιον ψυχολόγο. H ψυχοθεραπεία είναι χρήσιμη και συχνά αναγκαία σε τέτοιες περιπτώσεις και έχει θετικές επιρροές ακόμη και στη λειτουργία του ίδιου του εγκεφάλου [1].

Πώς είναι η ψυχοθεραπευτική διαδικασία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια θεραπευτική _ διαδικασία _. Ο όρος διαδικασία υπονοεί ότι η ψυχοθεραπεία χαρακτηρίζεται από την δυναμική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και από την αλληλεπίδραση διαφόρων βημάτων που μπορεί να εναλλάσσονται σύμφωνα με την εξέλιξη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και τις ανάγκες του θεραπευόμενου. Βασικός της στόχος είναι η αντιμετώπιση ενοχλητικών συμπτωμάτων και η καλύτερη κατανόηση του εαυτού ώστε οι επιλογές ζωής που κάνει το άτομο να ορίζονται με βάση τις δυνατότητές της/του και τις πραγματικές της/του επιθυμίες.

Η ψυχοθεραπευτική διαδικασία η οποία ακολουθώ σχεδιάζεται σύμφωνα με της ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε ατόμου ξεχωριστά και χαρακτηρίζεται από τα εξής βήματα:

  • Αναγνώριση και εξακρίβωση των ζητημάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο.
  • (Ψυχο)Εκπαίδευση και ενημέρωση σχετικά με το πρόβλημα και ανταλλαγή ιδεών σε σχέση με πιθανές λύσεις.
  • Καθορισμός θεραπευτικού στόχου.
  • Εκμάθηση και πρακτική διαφορετικών στρατηγικών και συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα και τη λειτουργία τους.
  • Ανάλυση και κατανόηση σημαντικών παρελθοντικών εμπειριών που μπορεί να σχετίζονται με το παρόν ζήτημα.
  • Επικοινωνία σχετικά με την πρόοδο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας και αξιολόγηση
  • Θετικές συμπεριφορικές, συναισθηματικές και γνωστικές αλλαγές.

[1] Linden, D. E. J. (2006). How psychotherapy changes the brain–the contribution of functional neuroimaging.