Τι είναι η θεραπεία ύπνου;

Με τη βοήθεια ψυχομετρικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια, ημερολόγια ύπνου, και ειδικά ρολόγια, και σε συνδυασμό με γνώσεις σχετικά με την χρονοθεραπεία, την φωτοθεραπεία και την γνωστική συμπεριφορική θεραπεία για την αϋπνία θα βρούμε τον πιο ωφέλιμο και παραγωγικό τρόπο διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε.

Ο στόχος της θεραπείας ύπνου είναι να εμπλουτίσει τον θεραπευόμενο με γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ύπνου και τον εαυτό του ώστε να βρει ο ίδιος/η ίδια τι του ταιριάζει καλύτερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τι μπορεί να τον/την δυσκολεύει να επιτύχει τις ζητούμενες αλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου ακολουθώ συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο προσαρμόζω στις ανάγκες του κάθε θεραυπευομένου ξεχωριστά και το οποίο βασίζεται σε γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία του ύπνου στον εγκέφαλο και χαρακτηρίζεται από διαφορετικά βήματα εκ των οποίων τα πιο βασικά είναι τα εξής:

  • Ψυχοεκπαίδευση
  • Διάγνωση / Αξιολόγηση
  • Θεραπευτικό πλάνο

Ψυχοεκπαίδευση: κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών ο θεραπευόμενος μαθαίνει διάφορες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ύπνου στον εγκέφαλο και το σώμα. H ψυχοεκπαίδευση είναι ένα από τα πιο βασικά κομμάτια της θεραπείας διότι είναι απαραίτητη για την κατανόηση τον επόμενων βημάτων της θεραπείας και της αυτονομίας του θεραπευομένου.

Διάγνωση / Αξιολόγηση: κατά τη διάρκεια των πρώτων συνεδριών μέσω της χρήσης ψυχομετρικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια και ειδικά ρολόγια για τη μέτρηση του βιολογικού ρυθμού του ύπνου, γίνεται η αξιολόγηση της κατάστασης με σκοπό τη σωστή σχεδίαση του θεραπευτικού πλάνου. Κύριος στόχος της αξιολόγησης είναι η εξατομίκευση της θεραπείας βάση των βιολογικών χαρακτηριστικών και αναγκών του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Θεραπευτικό πλάνο: σε αυτή τη φάση, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές τις Γνωστικής Συμπεριφορικής Θεραπείας ύπνου και λαμβάνοντας υπόψιν πιθανές αιτίες του προβλήματος, το αρχικό θεραπευτικό πλάνο σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον θεραπευόμενο. Σε αυτό περιλαμβάνονται:

  • Διάφορες τεχνικές που σχετίζονται με την γνωστική επεξεργασία πεποιθήσεων και ιδεών σχετικά με τον ύπνο.
  • Η καταγραφή και ο επαναπροσδιορισμός καθημερινών συνηθειών που σχετίζονται με το πρόβλημα.
  • Τεχνικές για τη διαχείριση του καθημερινού στρες και του άγχους.

Βασικό χαρακτηριστικό του θεραπευτικού πλάνου είναι η ευελιξία, δηλαδή οτι αλλάζει και προσαρμόζεται σε σχέση με τις καθημερινές ανάγκες του θεραυπευομένου και την εξέλιξη της θεραπείας.